LOPD
AVÍS LEGAL I LOPD

DRET A LA IMATGE     (art.15 del reglament)

L’acceptació del present reglament implica obligatòriament que el participant autoritza a l’Organitzador de La Marxa a la gravació total o parcial de la seva participació a la mateixa, dóna el seu acord per que es pugui utilitzar la seva imatge per a la promoció i difusió de la imatge de La Marxa en totes les seves formes (ràdio, premsa, vídeo, foto, DVD, internet, cartells, mitjans de comunicació, etc..) i cedeix tots els drets relatius a la seva explotació comercial i publicitària que considerin oportú executar, sense dret per la seva part a rebre compensació econòmica alguna.

LOPD I POLÍTICA DE PRIVACITAT       (art.16 del reglament)

El Club Ciclista Balaguer, d’ara en endavant anomenat l’Organitzador, garanteix el ple compliment de la normativa de Protecció de Dades de Caràcter Personal i, així, d’acord amb la Llei Orgànica 15/1999, el participant a la Marxa Cicloturista MONTSEC-MONTSEC queda informat i presta el seu consentiment a la incorporació de les seves dades als fitxers automatitzats existents per part de l’Organitzador i al tractament dels mateixos per a la seva utilització en relació a la execució de gestions administratives, comercials i d’altres activitats pròpies.

En quant a la política de privacitat, l’Organitzador assegura al participant, en tot cas, l’exercici dels drets d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició, en els termes establerts en la legislació vigent, mitjançant escrit dirigit a CLUB CICLISTA BALAGUER – c/Sant Lluís 14, 1º 25600 – BALAGUER (LLEIDA) o bé per correu electrònic: oficina@montsec-montsec.com, essent responsable del fitxer amb domicili a aquests efectes a l’adreça anteriorment indicada.

El participant accepta que les seves dades puguin ser cedides exclusivament per a activitats necessàries per la correcta execució de la gestió i administració interna de l’Organitzador. Així mateix, el participant accepta que l’Organitzador els adreci informació sobre notícies, gestions o serveis que afectin a la marxa. L’acceptació del participant per tal que les seves dades puguin ser tractades o cedides en la forma d’aquest paràgraf, té sempre caràcter revocable, sense efectes retroactius, tal i com disposen els articles 6 i 11 de la Llei Orgànica 15/1999 del 13 de desembre.

Les dades personals de la inscripció, conjuntament amb el número de dorsal, estaran a disposició del Servei Català de Trànsit, i de la Policia de la Generalitat Mossos d’Esquadra, als efectes de control i vigilància de la marxa ciclista, pel que fa sobretot al comportament no competitiu dels seus participants ja que la celebració d’aquests tipus d’activitats esportives és de forma compartida amb la resta d’usuaris de la via.